ട്രേകൾ

 • Bagasse Food Tray&lids

  ബഗാസെ ഫുഡ് ട്രേ&മൂടികൾ

  ● കരിമ്പിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചത്, 100% പുതുക്കാവുന്നതും വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതുമായ വിഭവങ്ങൾ
  ● 180 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണ മണ്ണിൽ പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നു
  ● ഗ്രീസ് ആൻഡ് കട്ട് റെസിസ്റ്റന്റ്
  ● 100% കമ്പോസ്റ്റബിൾ
  ● 100% ട്രീ ഫ്രീ
  ● ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, പരിസ്ഥിതി ബോധമുള്ള മെറ്റീരിയൽ
  ● മൈക്രോവേവ്

 • Bagasse Pla Laminated Food Tray&lids

  Bagasse Pla ലാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ട്രേ&ലിഡുകൾ

  ● കരിമ്പിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചത്, 100% പുതുക്കാവുന്നതും വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതുമായ വിഭവങ്ങൾ
  ● 180 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണ മണ്ണിൽ പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നു
  ● ഗ്രീസ് ആൻഡ് കട്ട് റെസിസ്റ്റന്റ്
  ● 100% കമ്പോസ്റ്റബിൾ
  ● 100% ട്രീ ഫ്രീ
  ● ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, പരിസ്ഥിതി ബോധമുള്ള മെറ്റീരിയൽ
  ● മൈക്രോവേവ്